Seguretat i salut

  • Coordinacions de seguretat i salut
  • Disseny i implantació de sistemes certificats ISO 45001
  • Formacions específiques de seguretat i salut
  • Redacció d’Estudis Bàsics i Estudis de Seguretat i Salut
  • Redacció de Plans de Seguretat i Salut
  • Gestió documental en l’àmbit de la prevenció
  • Estudis d’exposició al soroll
  • Selecció d’Equips de Protecció Individual (EPI’s)
ISO 45001 2018

“La seguretat no és cara, és inestimable”

Jerry Smith
Scroll to Top